โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา (ดร.ดอย)
ปีที่จบ : 2531   รุ่น : ร่มเกล้า
อีเมล์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 01 มี.ค. 2564,14:46 น.   หมายเลขไอพี : 1.20.219.99


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล