โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

           โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร เดิมตั้งอยู่ในบริเวณวัดบุญวาทย์วิหาร (พระอารามหลวง) เลขที่ 1 ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ ตามชื่อผู้เริ่มก่อตั้ง คือ พระสีหสุวรรณวิสุทธิ์ อดีตเจ้าคณะจังหวัดลำปาง และพระสิทธิ์ปัญญาภรณ์ (พระมหาสิงห์คำ สิทธิปัญโญ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร ตามใบอนุญาต เลขที่1/2499 ลงวันที่ 14 กันยายน 2499 และใช้อักษรย่อคำว่า “ว.ก.”

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนดังนี้คือ

          1. ให้สามารถอ่านเขียนและเข้าใจภาษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

          2. ให้เป็นพลเมืองดี รู้จักหน้าที่ มีศีลธรรมอันดี

          3. ให้มีความรู้ทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ปลูกฝังให้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์
         
          4. ให้มีความรู้พื้นฐานทั่วไป เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่อย่างปกติสุข และเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อขั้นสูงต่อไป

          5. เพื่อเป็นการอนุเคราะห์แก่พระภิกษุ สามเณร เด็กนักเรียนให้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน

          ปัจจุบันโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ได้เช่าที่บริเวณวัดป่ารวก ตั้งอยู่เลขที่ 39 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 โดยมีพระราชธรรมาลังการ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง เป็นผู้รับใบอนุญาต