โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวันทนี รวมสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ดร.จันทร์เพ็ญ แก้วดี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2