โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางวันทนี รวมสุข
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลยกานต์ จักคำมาละ
ครู