โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร จัดการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา มุ้งเน้นพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการสอนด้านคุณธรรม จริยธรรม นำกระบวนการผสานเทคโนโลยี รักษ์สิ่งดีของภูมิปัญญา รักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมพัฒนาชุมชนอยู่ในสังคมระบอบประชาธิปไตย ด้วยใจเป็นสุข
 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
          1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
          2. ซื่อสัตย์สุจริต
          3. มีวินัย
          4. ใฝ่เรียนรู้
          5. อยู่อย่างพอเพียง
          6. มุ่งมั่นในการทำงาน
          7. รักความเป็นไทย
          8. มีจิตสาธารณะ