โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสมพล มาปลูก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางจันทนีย์ จำปาอูป
ครู