โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ตราประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

ประกอบด้วย :-

          1. เศียรพญานาคจำนวน 2 เศียร เฝ้ารักษาพระบรมธาตุ ที่เป็นสัญลักษณ์พระพุทธศาสนา
          2. แสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์กำลังทอแสงขจัดเหล่าเมฆหมอก เฉกเช่น ปัญญากำลังสาดส่องแก่มวลมนุษย์โลก
          3. ล้อเสมาธรรมจักรจำนวน 7 ซี่ คือ สัปปุริสธรรม หรือธรรมะของสัตบุรุษ 7 ประการ คือ

                    (1) ธมฺมญฺญุตา    ความเป็นผู้รู้เหตุ                     (2) อตฺถญฺญุตา    ความเป็นผู้รู้ผล

                    (3) อตฺตญฺญุตา    ความเป็นผู้รู้ตน                      (4) มตฺตญฺญุตา    ความเป็นผู้รู้ประมาณ

                    (5) กาลญฺญุตา     ความเป็นผู้รู้กาลและเวลา        (6) ปริสญญุตา    ความเป็นผู้รู้ชุมชน

                                    (7) ปุคฺคลญฺญุตา/ปุคฺคลปโรปรญฺญุตา    ความเป็นผู้รู้บุคคล