โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภารกิจ / เป้าหมาย
ภารกิจ / เป้าหมาย
ภารกิจ
     1. พัฒนาการเรียนการสอนตามแนวปรัชญา
     2. พัฒนาบุคลากร ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
     3. พัฒนาปลูกฝังการเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
     4. ส่งเสริมให้บุคลากรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
     5. ส่งเสริมให้บุคลากรรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม
     6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
     7. ส่งเสริมผู้เรียนให้ประพฤติตนอยู่ในสังคมระบอบประชาธิปไตย
 
 
เป้าหมาย
     1. ผู้เรียนมีทักษะการใช้ภาษา ด้านการคิดอ่านเขียนและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตามศักยภาพ
     2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
     3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาสุขภาพ และอนามัยได้อย่างต่อเนื่อง
     4. ผู้เรียนได้พัฒนา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมตามศักยภาพ
     5. ผู้เรียนมีทักษะการนำความรู้ด้านวิชาการไปใช้ในชีวิตประจำวัน
     6. ชุมชนให้การยอมรับในการดำเนินงานของโรงเรียน การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม