โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์
ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งให้นักเรียนทำการประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ภายหลังทำการเรียนการสอนในชั่วโมงนั้นเสร็จสิ้น โดยทำการเลือกห้องเรียน เลือกวิชาเรียน และระบุวัน เวลาที่เรียน ให้ถูกต้อง
ข้อความ Link
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://forms.gle/wHBkqGdhLoh42KNk7
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 https://forms.gle/BNVH33m4Q7SFEBZPA
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 https://forms.gle/3DAcCD8u1vqhisUK9
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 https://forms.gle/WLnMRy8peDoY7ifq8
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 https://forms.gle/qxV3qrUaqjxHpArr6
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 https://forms.gle/QGkahzjkCH3iqxL57
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 https://forms.gle/pZ1ASeyEu1ysb4NG9
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 https://forms.gle/KpwKCSYWzDuo76b36
แบบประเมินหลังการเรียนการสอนออนไลน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 https://forms.gle/opsMJkqzrBJ2s9zX9