โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
เจ้าหน้าที่

นางสาวบุญยกร ถาสุดใจ
เจ้าหน้าที่บัญชี