โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจุฬารัตน์ ขัดซอนใบ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภชัย กุตัน
ครู