โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางจุฬารัตน์ ขัดซอนใบ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนิศาชล วิเศษเขตรการณ์
ครู