โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนิคม เตชะเต่ย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเอกชัย ทาทองเชื้อ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1