โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมเกียรติ มาปลูก
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0863375239
อีเมล์ : smp@gmail.com

พระเชาวลิต สีนารอด
ครู