โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
นักการ

นายชาญชัย ไชยยศ
นักการ

นายเชาว์ ศรีแปงวงค์
นักการ