โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
คณะผู้บริหาร

พระราชธรรมาลังการ
ผู้รับใบอนุญาต

นานดนูดล วรรณปลูก
ผู้จัดการ

พระครูวิบูลปริยัตยากร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา