โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

พระวสันต์ ชอบจิตร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ