โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระราชธรรมาลังการ
ตำแหน่ง : ผู้รับใบอนุญาต
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวรการโกวิท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวาทิรัตโนภาส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสมุห์ปกรณ์เกียรติ วรปญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายดนูดล วรรณปลูก
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลวรรณ พงศ์พันธ์งาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกียรติ มาปลูก
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิบูลปริยัตยากร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/เลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นางธิดา มิ่งขวัญ
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่ม
ผู้แทนจาก : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนลำปาง
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพงศ์ ดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
ผู้แทนจาก : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ รินทพล
ตำแหน่ง : นิติกร
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรวัฒน์ แก้วลังกา
ตำแหน่ง : นายกสมาคมครูและศิษย์เก่า