โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
คติพจน์ / ปรัชญา
คติพจน์ / ปรัชญา

คติพจน์

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต” ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก
 
          ปัญญา หมายถึง ความรู้ในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผล และมีความรู้ทั่วถึงทั้งคดีโลก และคดีธรรม เป็นผู้ฉลาดสามารถครองตน ครองคน และมีวิชาความรู้ เพื่อเป็นคน มีความเจริญในหน้าที่ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
 
 
ปรัชญา
“สงเคราะห์เยาวชน    ส่งเสริมวิชาการ    จริยะเด่น    เน้นความสามัคคี”
 
 
 
คำขวัญ
“ความสามัคคีของหมู่คณะ ทำให้เกิดสุข”