โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

พระครูโสภณพัฒนานุวัตร
ครู

นายพีรเกียรติ ณ ลำปาง
ครู
อีเมล์ : peerakiat2008@hotmail.com