โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายพีรเกียรติ ณ ลำปาง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0918523021
อีเมล์ : peerakiat2008@hotmail.com