โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อภิรัฐ สาลี (วาส)
ปีที่จบ : 2519   รุ่น :
อีเมล์ : saleeapirat@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กองทัพอากาศ
ตำแหน่ง : เกษียณราชการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 ต.ค. 2564,20:39 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.116.239


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล