โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร
39 ถนนพหลโยธิน   ตำบลหัวเวียง  อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
เบอร์โทรศัพท์ 054217526
ข่าวประชาสัมพันธ์
๑๔ กันยายนทุกปี ต้องมีการสถาปนา ของชนชาวขาวเหลือง (อ่าน 23) 14 ก.ย. 64
SAR โรงเรียน ปี ๖๓ รับ ปี ๖๔ (อ่าน 32) 01 ก.ย. 64
ประกาศ ฉบับที่ ๗ เรื่องการเปิดทำการเรียนการสอน(ภาคปกติ) สอนในชั้นเรียน Onsite ในวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 41) 21 ส.ค. 64
ประกาศเปิดเรียนปกติในวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ (อ่าน 29) 19 ส.ค. 64
การสอบระหว่างภาค ในวันที่ ๑๗-๑๘ ม.ต้น/๑๙-๒๐ ม.ปลาย แนบตารางการสอบ (อ่าน 34) 13 ส.ค. 64
ตารางสอบระหว่างภาค มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑,๒,๓ (อ่าน 14) 13 ส.ค. 64
ประกาศ ฉบับที่ ๖ เรื่องการสอบระหว่างภาคหรือสอบกลางภาค (อ่าน 19) 09 ส.ค. 64
ประกาศ ฉบับที่ ๕ เรื่อง ขยายเวลาหยุดเรียน(กรณีพิเศษ) ช่วงการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด ๑๙ (อ่าน 20) 07 ส.ค. 64
ประกาศ ฉบับที่ ๔ เรื่อง ขยายเวลาหยุดกรณีพิเศษ สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด ๑๙ (อ่าน 30) 28 ก.ค. 64
ริเยน ทุกขมจฺเจติ นายวรดิศักดิ์ วรรณโกสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ได้รับรางวัลนักเรียนมีความประพฤติดี ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย เนื่องในวันสากลของโลก ที่ผ่านมา (อ่าน 29) 26 ก.ค. 64
ใครมีลูกหลานยังเรียนระดับประถมถึงมัธยมปลายในช่วงโควิดเรียนออนไลน์อันนี้ช่วยได้ครับ...ส่งต่อให้ลูกหลานได้ครับ.... มีครบทุกวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ทุกชั้นปีทุกเล่มที่ สสวท รับผิดชอบ ประมาณ 2000 คลิป ช่วยเผยแพร่ด้วยครับ https://proj14.ipst.ac.th/ (อ่าน 109) 22 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร ฉบับที่ ๓ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องหยุดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา ด้วยเหตุกรณีพิเศษ การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด ๑๙ (อ่าน 36) 16 ก.ค. 64
ประกาศ ฉบับที่ ๒ เรื่องการหยุดทำการเรียนการสอน วันที่ 12-19 ก.ค. 64 เรื่องโรคระบาดไวรัสโควิด19 (อ่าน 37) 09 ก.ค. 64
ประกาศ ฉบับที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เรื่องการหยุดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษา (อ่าน 34) 06 ก.ค. 64
ประกาศ ฉบับที่ ๓ เรื่องการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ และ การประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.๑-๖ (อ่าน 132) 31 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินเกณฑ์มาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโควิด 19 จากกรมอนามัย (อ่าน 149) 24 พ.ค. 64
ประกาศ ฉบับที่ ๒ เรื่อง การเลือนการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ (อ่าน 158) 21 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบเลือกสรรครูทดลองงาน (อ่าน 160) 06 พ.ค. 64
กระทรวงศึกษาธิการ เลือนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จาก ๑๗ พฤษภาคม ๖๔ เป็น วันที่ ๑ มิถุนายน ๖๔ (อ่าน 12) 27 เม.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิสุทธิ์วิทยากร เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นครูผู้สอน (อ่าน 243) 26 เม.ย. 64
มาตรการเร่งด่วน จังหวัดลำปาปิดสถานที่เสียง (อ่าน 179) 17 เม.ย. 64
เรื่อง การอนุมัติการจบการศึกษารอบแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รอบแรก นักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ให้ติดต่อที่ฝ่ายวัดและประเมินผลด่วน (อ่าน 184) 17 เม.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดผลปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 154) 17 เม.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดผลปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 139) 17 เม.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดผลปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 170) 17 เม.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดผลปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 85) 17 เม.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดผลปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 115) 17 เม.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดผลปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 152) 17 เม.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดผลปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 148) 17 เม.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดผลปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 155) 17 เม.ย. 64
แจ้งผลการสอบวัดผลปลายภาคชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 135) 17 เม.ย. 64
ประกาศ ฉบับที่ ๒ เรื่อง ประกาศผลสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 104) 17 เม.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากรเรื่อง ยกเลิกกิจกรรมของโรงเรียนในช่วง วันที่ ๑๖-๓๐ เมย.๖๔ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 (อ่าน 148) 15 เม.ย. 64
ยินดีกับความสำเร็จของศิษย์โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร (อ่าน 148) 26 มี.ค. 64
อนุโมทนาบุญกับนักเรียนที่ร่วมทำบุญทอดผ้าป่ากับโรงเรียนคนตาบอดลำปาง (อ่าน 145) 19 มี.ค. 64
25 คณะต่อไปนี้ เรียนจบมา ทำงานอะไรได้บ้าง! ใครเป็นวัยรุ่นต้องอ่าน (อ่าน 17) 07 มี.ค. 64
Tcas รูปแบบไหนเหมาะกับใครบ้าง ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของรัฐ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.๖ (อ่าน 15) 24 ก.พ. 64
.ใบสมัครครูผู้สอน เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 244) 08 ก.พ. 64
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง (อ่าน 268) 15 ม.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนวิสุทธิ์วิสุทธิ์วิทยากร เรื่อง ปิดการเรียนการสอนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 3 (อ่าน 205) 08 ม.ค. 64